Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนนี้1
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterรวม40339

We have: 1 guests online
Your IP: 10.8.8.1
 , 
Today: ม.ค. 30, 2015

โครงงานอาเซียนศึกษา


โครงงานอาเซียนศึกษา

เรื่อง  วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์


 

ชื่อโครงงานอาเซียนศึกษา วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์

ชื่อผู้ศึกษา ณัฐธิดา กันประชา, ลาวัณย์ สีโสภา, ปิยะกาญจน์ ใจดี

คุณครูที่ปรึกษา คุณครูทวิช ลักษณ์สง่า

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

โครงงานอาเซียนเรื่อง  วิธีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์

มีวัตถุประสงค์ คือ  เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ขั้นกำหนดประเด็นการศึกษาจากคำถามตามความสนใจของสมาชิกภายในกลุ่มโดยสรุปได้คำถามเกี่ยวกับ วิธีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์                         2)  การรวบรวมข้อมูลโดยศึกษานโยบายของรัฐบาล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆจากนั้นศึกษาข้อมูลเรื่องวิธีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์ 3)  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลเรื่องวิธีการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศสิงคโปร์และขำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล และตรวจสอบโดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ   4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลมาตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 5) การขั้นสรุปเรียบเรียงและนำเสนอ ผู้ศึกษาได้สรุปและเรียบเรียงผลการศึกษาโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

ผลการศึกษาผลการศึกษาพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีกระบวนการกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิส   (Revers Osmosis หรือ R.O.) คือระบบการกรองน้ำเสียเป็นน้ำดีช่วยลดปัญหาการซื้อน้ำจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ นโยบาย เรื่อง The Concept Map คือการวางผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และThe Master Plan คือการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

โครงงานอาเซียนศึกษา

เรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

ชื่อโครงงานอาเซียนศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของประเทศในอาเซียน

ชื่อผู้ศึกษา  ศุภวรรณ  แจ่มจำรัส  , ธมลวรรณ   ปราบภัย ,วาทินี    เพชรไทรแก้ว

คุณครูที่ปรึกษา นายทวิช     ลักษณ์สง่า

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ


โครงงานอาเซียนเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของประเทศในอาเซียน 

มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาขนาดพื้นที่ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน      2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ขั้นกำหนดประเด็นการศึกษาจากคำถามตามความสนใจของสมาชิกภายในกลุ่มโดยสรุปได้คำถามเกี่ยวกับ ขนาดของพื้นที่ในแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไร 2)  การรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากขนาดพื้นที่ในแต่ละประเทศอาเซียน   3)  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลเรื่องขนาดของพื้นที่ในแต่ละประเทศอาเซียนและการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ในแต่ละประเทศอาเซียน นำมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล และตรวจสอบโดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ   4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลมาตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้ขนาดของพื้นที่ในแต่ละประเทศอาเซียนมาเปรียบเทียบกัน  5) การขั้นสรุปเรียบเรียงและนำเสนอ ผู้ศึกษาได้สรุปและเรียบเรียงผลการศึกษาโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ป้ายนิทรรศการ แผ่นพับเพื่อในในการนำเสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดนิทรรศการโครงงานอาเซียน         เสียงตามสาย และทางเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชินีบูรณะ และผ่านทางFacebook : อาเซียนน่ารู้กับครูทวิช

ผลการศึกษา 1) ผลการศึกษาขนาดพื้นที่พบว่า ขนาดของพื้นที่  10  ประเทศในอาเซียน มีขนาดพื้นที่ดังนี้       1.ประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดพื้นที่  1,919,440   ตารางกิโลเมตร  2.ประเทศพม่า มีขนาดพื้นที่  678,500  ตารางกิโลเมตร   3.ประเทศไทย  มีขนาดพื้นที่  513,115    ตารางกิโลเมตร   4.  ประเทศเวียดนาม    มีขนาดพื้นที่  331,689   ตารางกิโลเมตร  5.ประเทศมาเลเซีย   มีขนาดพื้นที่  329,758   ตารางกิโลเมตร         6.ประเทศฟิลิปปินส์  มีขนาดพื้นที่   298,170   ตารางกิโลเมตร  7.ประเทศลาว   มีขนาดพื้นที่  236,800   ตารางกิโลเมตร 8.ประเทศกัมพูชา มีขนาดพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร 9.ประเทศบรูไน มีขนาดพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร 10.ประเทศสิงคโปร์  มีขนาดพื้นที่  699 ตารางกิโลเมตร      ทั้ง  10  ประเทศอาเซียนมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด  4,494,971   ตารางกิโลเมตร

และสามารถคิดเป็นร้อยละจากพื้นที่ทั้งหมด 10 ประเทศในอาเซียนที่มีขนาดพื้นที่ดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย  ร้อยละ  42.70  , ประเทศพม่า  ร้อยละ  15.09 , ประเทศไทย  ร้อยละ   11.42 ,  ประเทศเวียดนาม  ร้อยละ    7.37  , ประเทศมาเลเซีย  ร้อยละ  7.34 , ประเทศฟิลิปปินส์  ร้อยละ  6.63 ,           ประเทศลาว  ร้อยละ  5.27 , ประเทศกัมพูชา ร้อยละ  4.03 , ประเทศบรูไน ร้อยละ 0.13 และ ประเทศสิงคโปร์   ร้อยละ 0.02

2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบขนาดของประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่า ลำดับที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย  มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน   ลำดับที่   2  ประเทศพม่า   ลำดับที่   3  ประเทศไทย  ลำดับที่  4  ประเทศเวียดนาม   ลำดับที่   5  ประเทศมาเลเซีย   ลำดับที่   6   ประเทศฟิลิปปินส์   ลำดับที่   7   ประเทศลาว   ลำดับที่   8   ประแทศกัมพูชา    ลำดับที่   9   ประเทศบรูไน    และลำดับที่ 10 ประเทศสิงคโปร์   มีขนาดพื้นที่น้อยที่สุดประเทศสาชิกในอาเซียน  และการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศต่างๆในอาเซียนดังนี้

ประเทศไทย มีขนาดเล็กกว่า ประเทศอินโดนีเซีย   และ  ประเทศพม่า

ประเทศไทย มีขนาดใหญ่กว่า ประเทศเวียดนาม  ประเทศมาเลเซีย   ประเทศฟิลิปปินส์   ประเทศลาว   ประเทศกัมพูชา    ประเทศบรูไน    และ  ประเทศสิงคโปร์   ตามลำดับ


โครงงานอาเซียนศึกษา

เรื่อง  การวิเคราะห์ความหมายของสัญลักษณ์ดาวบนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

 


ชื่อโครงงานอาเซียนศึกษา การวิเคราะห์ความหมายของสัญลักษณ์ดาวบนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

ชื่อผู้ศึกษา วหทัยรัตน์   แก่นธรรม, ธัญยสิริ   ชิวปรชา,  วณัชยา   ลาภอนันต์รุ่ง

คุณครูที่ปรึกษา นายทวิช  ลักษณ์สง่า

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

โครงงานอาเซียนเรื่อง การวิเคราะห์ความหมายของสัญลักษณ์ดาวบนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสีธงอาเซียนและสีธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน     2) เพื่อเปรียบเทียบความหมาย ความเหมือน ความแตกต่างของสัญลักษณ์ดาวบนธงชาติสมาชิกอาเซียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ขั้นกำหนดประเด็นการศึกษาจากคำถามตามความสนใจของสมาชิกภายในกลุ่มโดยสรุปได้คำถามเกี่ยวกับ  ธงอาเซียนมาจากสีธงชาติหลักของประเทศสมาชิกอาเซียนจริงหรือไม่ 2) การรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาสีของธงอาเซียนจากกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter ) จากนั้นศึกษาข้อมูลเรื่องสีธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3) การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลเรื่องสีของธงอาเซียน และสีของธงชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนนำมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการประเมินความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล และตรวจสอบโดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลมาตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้เครื่องมือคือ แบบตรวจสอบรายการสีของธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน 5) การขั้นสรุปเรียบเรียงและนำเสนอ ผู้ศึกษาได้สรุปและเรียบเรียงผลการศึกษาโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ป้ายนิทรรศการ แผ่นพับเพื่อในในการนำเสนอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดนิทรรศการโครงงานอาเซียน         เสียงตามสาย และทางเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนราชินีบูรณะ และผ่านทางFacebook : อาเซียนน่ารู้กับครูทวิช

ผลการศึกษา 1) ความหมายของสัญลักษณ์ดาวบนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจำนวน 5 ประเทศได้แก่  ประเทศมาเลเซียสัญลักษณ์ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด  ประเทศฟิลิปปิน ส์สัญลักษณ์ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน  ประเทศสิงคโปร์ สัญลักษณ์ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค  ประเทศเวียดนาม สัญลักษณ์ดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร  ประเทศเมียรม่าร์ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ 

2) ความหมายของสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 5 ประเทศนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามที่มา เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเป็นชาติ ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศ สีของสัญลักษณ์ดาว มีสีที่ปรากฏ 3 สี ได้แก่ สีทอง สีเหลืองทอง และสีขาว ประเทศที่มีสัญลักษณ์ดาวสีทองมีจำนวนทั้งหมด 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเหลืองทองมีจำนวนทั้งหมด 1 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศที่มีสัญลักษณ์ดาวสีขาวมีจำนวนทั้งหมด 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และประเทศเมียรม่าร์  ลักษณะของสัญลักษณ์ดาวทั้ง 5 ประเทศมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ดาวแบบห้าแฉก และดาวแบบ 14 แฉก ประเทศที่มีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกมีจำนวนทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนามและประเทศเมียรม่าร์ ประเทศที่มีสัญลักษณ์ดาว 14 แฉกมีจำนวนทั้งหมด 1 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และจำนวนสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทสมาเลเซียมีสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติจำนวน 1 ดวง ประเทศฟิลิปปินส์มีสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติจำนวน 3 ดวง ประเทศสิงคโปร์มีสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติจำนวน 5 ดวง ประเทศเวียดนามมีสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติจำนวน 1 ดวงและประเทศเมียรม่าร์มีสัญลักษณ์ดาวที่ประดับอยู่บนธงชาติจำนวน 1 ดวง ประเทศมาเลเซียสัญลักษณ์ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมดประเทศฟิลิปปินส์สัญลักษณ์ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายันประเทศสิงคโปร์สัญลักษณ์ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาคประเทศเวียดนามสัญลักษณ์ดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหารประเทศเมียรม่าร์ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

 

 


countdown to ASEAN

นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

01.01.2015 - 00:00 o'clock

countdown to ASEAN community.

Countdown
expired


SincePowered by Kubik-Rubik.de

ปฎิทิน

สิงหาคม 2012
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

พยากรณ์อากาศ