Get Adobe Flash player

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้0
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว0
mod_vvisit_counterเดือนนี้1
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterรวม40339

We have: 1 guests online
Your IP: 10.8.8.1
 , 
Today: ม.ค. 28, 2015

หลักสูตรอาเซียนศึกษา


หลักสูตรอาเซียนศึกษา ตาม ASEAN  Curriculum  Source  Book ปีการศึกษา 2556 


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                                    สาระการเรียนเพิ่มเติม

รหัสวิชา ส32202  อาเซียนศึกษา 1                                                                                                                                                     จำนวน  0.5  หน่วยกิต

มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                                                           เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  ความร่วมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเชื่อมโยงระหว่างโลกกับท้องถิ่น

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ประยุกต์ใช้ความรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร การควบคุมตนเอง และพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคง  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความตระหนัก  ในความเป็นไทย และประชาชนในอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรมความเสมอภาค ความยุติธรรม ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง เห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ในความหลากหลาย มีความเป็นผู้นำเห็นปัญหาสังคมและลงมือทำเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 ม.4-6/16,18,21,22  ส 2.1 ม.4-6/1,3-5  ส 2.2       ม.4-6/1-2  ส 3.1 ม.4-6/1-2  ส 3.2 ม.4-6/2-3  ส 4.2 ม.4-6/1-4  ส 5.1ม.4-6/2-4 ส 5.2ม.4-6/1-4

ผลการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและนำความรู้ไปใช้เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคงได้
  2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกได้
  3. นำเสนอปัญหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการการแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้
  4. ตระหนักและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ความหลากหลายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รวมทั้งหมด  4 ผลการเรียนรู้

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                                           สาระการเรียนเพิ่มเติม

รหัสวิชา ส32204  อาเซียนศึกษา 2                                                                                                                                                             จำนวน  0.5  หน่วยกิต

มัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                                                                                           ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) และพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter)หลักการการทำงานร่วมกัน การช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในภูมิภาคและองค์กร               การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ประยุกต์ใช้ความรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร การควบคุมตนเอง รู้จักการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนมั่นคง  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความตระหนัก  ในความเป็นไทย และประชาชนในอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี  สันติธรรม   ความเสมอภาค ความยุติธรรม ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง เห็นคุณค่าและอัตลักษณ์ในความหลากหลาย มีความเป็นผู้นำเห็นปัญหาสังคมและลงมือทำเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส 1.1 ม.4-6/16,18,21,22    ส 2.1 ม.4-6/1,3-5   ส 2.2 ม.4-6/1-2   ส 3.1 ม.4-6/1-2   ส 3.2 ม.4-6/2-3     ส 4.2 ม.4-6/1-4  ส 5.1 ม.4-6/2-4    ส 5.2 ม.4-6/1-4

ผลการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์สาเหตุ ความสำคัญ และประโยชน์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน (ASEAN) และพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community)
  2. อธิบายหลักการวัตถุประสงค์ หลักการความร่วมมือ การดำเนินงาน องค์กรความร่วมมือ แผนงาน สนธิสัญญาในประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก
  3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) กับภายนอกอาเซียน
  4. วิเคราะห์ผลกระทบ ปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  5. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในบานะพลเมืองไทย และพลเมืองของอาเซียน

รวมผลการเรียนรู้  5 ผลการเรียนรู้หลักสูตรอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา  2555


countdown to ASEAN

นับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

01.01.2015 - 00:00 o'clock

countdown to ASEAN community.

Countdown
expired


SincePowered by Kubik-Rubik.de

ปฎิทิน

สิงหาคม 2012
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

พยากรณ์อากาศ